Vi disponerer i dag seks ROV`r i ulike størrelser.